workshop informatie: Uw shirts worden gemaakt en geleverd binnen de gebruikelijke termijnen.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

PREAMBLE

Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen de relatie tussen enerzijds de vennootschap TailorGeorge, een naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder nummer SIRET 49031727800029 / Intracommunautair BTW FR02490317278 en met een maatschappelijk kapitaal van 15000 euros en met maatschappelijke zetel op 31 avenue de Ségur in Paris 07ème arrondissement - tél : 01 79 72 02 02 , en anderzijds,

Elke persoon die op afstand een aankoop doet via de website van het bedrijf TailorGeorge www.tailorgeorge.nl of die dezelfde website bezoekt, hierna "de Klant" genoemd

Elke gezamenlijke vermelding van SARL TailorGeorge en de Klant zal in dit contract worden vermeld onder de naam "de Partijen".

De partijen komen overeen dat de bestellingen die via het internet bij TailorGeorge worden geplaatst uitsluitend door dit contract worden geregeld, met uitsluiting van alle andere voorwaarden die beschikbaar zijn op de website www.tailorgeorge.nl

Elke internetgebruiker kan de algemene verkoopsvoorwaarden op de site lezen. Deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen, de toepasselijke voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op de datum van uw bestelling.

ARTIKEL 1 - CAPACITEIT

De Klant verklaart dat hij/zij minstens 18 jaar oud is en de wettelijke bevoegdheid of ouderlijke toestemming heeft om een bestelling te plaatsen op de website.

ARTIKEL 2 - PRIJZEN

2.1 - De prijzen van de producten zijn inclusief alle belastingen, exclusief verzendkosten voor aankopen binnen de Europese Unie. Voor aankopen buiten de Europese Unie wordt in de prijzen geen rekening gehouden met de plaatselijk geldende belastingen en douane.

2.2 -De bestellingen zijn betaalbaar in euro, dollar, pond sterling of Zwitserse frank.

2.3 - TailorGeorge behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen. De producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die van kracht zijn op het moment van de orderbevestiging door TailorGeorge.

ARTIKEL 3 - BESTELLEN

3.1 - De Klant verklaart dat hij deze algemene verkoopsvoorwaarden heeft gelezen en aanvaard alvorens de bestelling te plaatsen.

3.2 - De bestelling moet worden ingevoerd op de website: www.tailorgeorge.nl f, indien van toepassing, door middel van een bestelformulier dat eerder is afgedrukt op de website www.tailorgeorge.nl en wordt verstuurd naar TailorGeorge, 31 avenue de Ségur, 75007 Parijs, Frankrijk.

3.3 - De partijen erkennen wederzijds dat de producten die worden gepresenteerd op de website www.tailorgeorge.nl mogelijk niet langer beschikbaar of te koop zijn op het moment van bestelling.

3.4 - Bij de registratie van zijn persoonlijke gegevens in de rubriek "mijn account" moet de klant de juistheid en de volledigheid van de verplichte gegevens die hij verstrekt. Eventuele latere wijzigingen moeten zo spoedig mogelijk worden gemeld.

3.5 - TailorGeorge behoudt zich het recht voor om de account van een klant op te schorten of te sluiten indien deze in strijd is met de bepalingen van de algemene verkoopsvoorwaarden. Elke persoon van wie de account is geschorst of gesloten, kan achteraf geen bestelling plaatsen op de website van TailorGeorge zonder zijn of haar voorafgaande toestemming.

ARTIKEL 4 - VALIDATIE VAN DE BESTELLING

4.1 - Een bevestigingse-mail met de aanvaarding van de bestelling door TailorGeorge en een samenvatting van de inhoud van de bestelling (producten, prijzen, hoeveelheid....) wordt door TailorGeorge naar de klant gestuurd.

4.2 - De verkoopovereenkomst via internet wordt gesloten op het moment dat de Klant, na de mogelijkheid te hebben gehad om de details van zijn bestelling (inhoud en totale prijs) te verifiëren en de inhoud te corrigeren, deze aan TailorGeorge bevestigt door de definitieve aanvaarding ervan, die als effectief wordt beschouwd na validatie van de online betaling door de Klant.

4.3 - Elke bestelling bevestigd door online betaling staat gelijk aan het sluiten van de koopovereenkomst en de overeenkomstige aanvaarding van de prijzen, de beschrijving en de hoeveelheid van de producten en de clausules in deze algemene verkoopsvoorwaarden.

ARTIKEL 5 - BESCHIKBAARHEID VAN STOFFEN

5.1 - TailorGeorge stelt alles in het werk om de site op de hoogte te houden van de stofvoorraden. Toch is er een tekort aan voorraden mogelijk. In dit geval verbindt TailorGeorge zich ertoe om de betaalde bedragen terug te betalen aan de klant.

5.2 - ndien de stof niet beschikbaar is na bevestiging van de bestelling (artikel 3), zal Tailor George de Klant hiervan zo snel mogelijk per e-mail of per post op de hoogte brengen. De Klant kan geen enkele schadevergoeding of compensatie verkrijgen, behalve de eenvoudige terugbetaling van het product indien het daadwerkelijk is betaald.

5.3 - De terugbetaling gebeurt naar keuze van TailorGeorge door creditering van de bankrekening van de klant of per cheque, uiterlijk binnen de vijftien dagen na betaling van de door de klant betaalde bedragen.

ARTIKEL 6 - LEVERING

6.1 - TailorGeorge streeft ernaar haar leveringen voor Frankrijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling en betaling te verzekeren.

6.2 - De producten worden geleverd op het leveringsadres dat bij de bestelling is aangegeven.

6.3 - De eigendom van de goederen en de daaraan verbonden risico's gaan over op de Klant op het moment van levering, d.w.z. vanaf het moment dat de Klant de goederen in bezit neemt.

6.4 - De voorbehouden die de Klant tijdens de levering kan maken, zijn slechts ontvankelijk voor zover hij de niet-overeenstemming van de levering met de in de bestelling vermelde hoeveelheden producten opzegt.

6.5 – Elk voorbehoud met betrekking tot de hoeveelheid van de geleverde producten moet aan de vervoerder worden meegedeeld op het moment van levering van het product. Een kopie van deze kennisgeving van de vervoerder moet door de klant aan TailorGeorge worden toegezonden (per e-mail of fax) uiterlijk 12 uur nadat deze reserveringen zijn gemaakt.

6.6 - In geval van niet-overeenstemming van de geleverde producten met de bestelling, moet de Klant TailorGeorge een brief of een e-mail of geschil sturen. TailorGeorge zal, naargelang het geval, het (de) product(en) ruilen of retoucheren. De aanvraag moet binnen zeven (7) werkdagen na levering van de producten worden ingediend. Elke klacht die na deze termijn wordt ingediend, wordt niet aanvaard. De producten moeten aan TailorGeorge worden geretourneerd in dezelfde staat als waarin de klant ze heeft ontvangen. De verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

ARTIKEL 7 - BETALING

7.1 - Betaling per creditcard.

7.1.1 - De klant kan online betalen met een creditcard voor zijn aankopen via de beveiligde betalingsmodule. Het creditcardnummer, de vervaldatum en het visuele cryptogram worden gecodeerd en via het SSL-beveiligde protocol naar het online betalingssysteem van Stripe verzonden zonder dat TailorGeorge of derden er toegang toe hebben. Dezelfde informatie zal alleen opnieuw worden gebruikt in het geval van eventuele retourzendingen, om de overeenkomstige terugbetalingen te doen.

7.1.2 - Het bedrag van de op internet geplaatste bestelling wordt van de rekening van de klant afgeschreven op het ogenblik van de validatie van de betaling.

7.1.3 - De door TailorGeorge geregistreerde en opgeslagen gegevens vormen het bewijs van de bestelling en alle transacties uit het verleden. De door het betalingssysteem geregistreerde gegevens vormen het bewijs van financiële transacties.

7.2 - Betaling per bank- of postcheque.

7.2.1 - De cheque moet in euro luiden en betaalbaar worden gesteld aan lib & stael. De cheque moet naar het volgende adres worden gestuurd: lib & stael - 31 avenue de Ségur - 75007 Parijs.

7.2.3 - De cheque wordt geïnd bij ontvangst van de cheque.

ARTIKEL 8 - HERROEPINGSRECHT

8.1 - Voor al onze op maat gemaakte producten kan het herroepingsrecht niet van toepassing zijn, in overeenstemming met de bepalingen van artikel L121-20 van het Consumentenwetboek, zoals gewijzigd bij Verordening nr. 2001-741 van 23 augustus 2001, dat bepaalt dat de herroepingstermijn van 7 (zeven) dagen in het bijzonder is uitgesloten (artikel 121-20.2, derde lid) voor overeenkomsten voor leveringen en goederen die duidelijk gepersonaliseerd of verpakt zijn volgens de specificaties van de consument, met name voor op maat gemaakte en niet-standaardartikelen. Er wordt dus geen wachttijd toegekend voor op maat gemaakte artikelen (specifieke maten....), alle niet-standaardartikelen en artikelen met specifieke toevoegingen en wijzigingen (op maat gemaakte mappen....).

8.2 – Voor elk ander product aangeboden op onze site (accessoires, cadeaubonnen, cadeaubonnen, cadeaubonnen, cadeaubonnen, enz.), beschikt de klant over een termijn van zeven volle dagen vanaf de ontvangst van de bestelling om het contract voor de verkoop van de producten gesloten bij de validatie van de bestelling te annuleren (artikel 3). Indien de producten aan de klant zijn geleverd, moet de klant ze terugsturen naar TailorGeorge, zonder opgave van redenen en zonder betaling van een boete, maar tegen betaling van het transport..

ARTÍCULO 9 - GARANTÍA / RESPONSABILIDAD

9.1 - De producten voldoen aan de Franse wetgeving.

9.2 - TailorGeorge no podrá ser considerada responsable en caso de falta de existencias de tejido, retraso en la entrega, huelga (incluso en el transporte) o fuerza mayor y, en general, de cualquier acontecimiento del que no sea responsable exclusiva y directamente.

9.3 - De foto's van de producten op de website www.tailorgeorge.nl zijn niet contractueel.

9.4 -De klant heeft op eigen risico toegang tot de website www.tailorgeorge.nl , gebruikt en surft op eigen risico.

9.5 – e onderneming TailorGeorge heeft voor alle fasen van de toegang tot de site slechts een middelenverbintenis. TailorGeorge kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of schade die inherent is aan het gebruik van het internetnetwerk, in het bijzonder een onderbreking van de dienstverlening, een externe indringing, de aanwezigheid van computervirussen, of enig feit dat volgens de jurisprudentie als overmacht wordt gekwalificeerd.

9.6 – De klant erkent en aanvaardt dat TailorGeorge niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade of vergoeding van morele schade, kosten, verlies, winstderving, winstderving of aansprakelijkheid van welke aard dan ook (zelfs indien het optreden van dergelijke schade bekend was of voorzien had kunnen worden door TailorGeorge), die kan voortvloeien uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de site of de inhoud ervan, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

ARTIKEL 10 - TERUGBETALING

10.1 – Restitutie van producten in de gevallen bedoeld in artikel 8.2 vindt plaats binnen 15 dagen of minder na ontvangst van de producten door TailorGeorge. De terugbetaling gebeurt in dezelfde vorm als die welke door de Klant wordt gebruikt om zijn bestelling te betalen: per creditering op de bankrekening van de Klant of per bankcheque die op naam van de Klant per post naar het factuuradres wordt gestuurd.

10.2 – Behoudens het bepaalde in artikel 8.2 van dit contract, wordt om welke reden dan ook geen enkel remboursbedrag aanvaard.

ARTIKEL 11 - KLANTENSERVICE

11.1 - Voor alle informatie of vragen staat de Klantenservice ter beschikking op de volgende adressen: support@tailorgeorge.com of per post aan Support TailorGeorge, 31 avenue de Ségur, Paris VIIème.

ARTIKEL 12 - TOEPASSELIJK RECHT - GESCHILLEN

12.1 -Deze overeenkomst is onderworpen aan het Franse recht en het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Alle geschillen met betrekking tot de handelsrelatie tussen de partijen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken.

ARTIKEL 13 - PERSOONLIJKE GEGEVENS

13.1 - TailorGeorge verbindt zich ertoe de door de klant verstrekte persoonsgegevens te beschermen. Alle persoonlijke gegevens die door TailorGeorge worden verzameld, worden strikt vertrouwelijk behandeld en zijn onderworpen aan een verklaring aan de Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens van 1978.